Deutsch   Français   

WAHLCABINE AGENDA

 

29. Abrëll 2009: Miersch, 20.15 - 22.15

Festsall vun der Schoul «Nic Welter»


5. Mee 2009: Luxembourg, 20.00 - 22.00

Hotel Parc Belle-Vue (ancien Convict)


7. Mee 2009: Luxembourg, 11.00 - 12.00

Place d'Armes


8. Mee 2009: Ettelbréck, Foussgängerzon, 9.00 - 12.30

Regional- a Bio-Frëschmaart


12. Mee 2009: Dikrech, Foussgängerzon, 9.00 – 12.30

Regional- a Bio-Frëschmaart


13. Mee 2009: Téiténg, 20.00 - 22.00

Kulturzenter "Schongfabrik"


15. Mee 2009: Iechternach, 20.00 - 22.00

Festsall vun der Primärschoul


16. Mee 2009: Luxembourg, 8.30 - 12.30

Maart um Glacis


 

 
   


          Uelzechtdall an Mierscher Géigend: 

          Wéi eng Entwécklung fir eis Regioun?

          Table Ronde: 29. Abrëll 2009, Miersch
          20.15 - 22.15, Festsall vun der Schoul «Nic Welter»


          Nohalteg Entwécklung an Zäite vu wirtschaftlecher Kris

          National Table Ronde: 5. Mee 2009, Luxembourg,
          20.00 - 22.00, Hotel Parc Belle-Vue (ancien Convict)


          Wéi geet et weider mat der Nordstad-Regioun?

          Table Ronde: 13. Mee 2009, Ettelbréck
          20.00 - 22.00, Stadhaus, place de l'Hôtel de Ville


          Wéi eng Zukunftsvisioun fir de Minett?

          Table Ronde: 13. Mee 2009, Téiteng
          20.00 - 22.00, Kulturzenter «Schongfabrik»


          Mëllerdall / Petite Suisse Luxembourgeoise: 

          Wéi eng Zukunftsvisioun fir eis Regioun?

          Table Ronde: 15. Mee 2009, Iechternach
          20.00 - 22.00, Festsall vun der Primärschoul